Snížení provozních nákladů

 • Roboti jsou mnohem levnější než lidské zdroje a pracují 24 x 7.
 • Jeden robot nahradí práci nejméně 2 plných úvazků, ale mnohdy i víc (3 – 5) v závislosti na typu procesu a využití robota.
 • Roboti se učí pracovat se stávajícími systémy, daty a obchodními pravidly tak, že není nutná nákladná systémová integrace a robustní re-design procesů.
 • Robotická technologie využívá stávající IT rámec pro plánování infrastruktury, systémové podpory, zabezpečení, řízení rizik a IT governance. Samotná implementace vyžaduje mnohem menší IT podporu než automatizace založená na SOA principech a následné IT náklady v rámci ostrého provozu  jsou také mnohem nižší.
 • Nízká počáteční investice a payback do 1 roku.

Zvýšení efektivity procesů

 • Roboti mohou výrazně zlepšit účinnost a efektivitu procesu tím, že eliminují lidský faktor, který je zdrojem chybovosti a zpoždění. Roboti mají 100% přesnost při automatizované činnosti. To představuje zásadní výhodu v procesech citlivých na chybu (např. zpracování mezd) nebo tam, kde je dodržování právních a regulačních předpisů a norem rozhodující pro úspěch v podnikání.
 • Každý procesní úkon prováděný roboty je zaznamenán a uložen a data jsou k dispozici managementu ke sledování a vyhodnocování výkonu procesů. Data mohou být také použita pro další procesní optimalizaci.
 • Tento velmi detailní monitoring usnadňuje audit a reporting pro účely zabezpečení a dodržování předpisů.

Rychlá automatizace

 • Automatizace procesů s využitím robotické technologie je realizována v řádech dnů a týdnů ve srovnání s tradičními automatizačními přístupy, kde je doba implementace v řádu měsíců až roků.
 • Rychlost implementace je kritickým faktorem v reakci na měnící se okolí, například sezónní výkyvy, nové regulace a zákony, kdy je nutné reagovat na změny okamžitě.

Zvýšení provozní flexibility (operational agility)

Provozní agilita je definována jako schopnost firmy reagovat na vnitřní a vnější změny a podněty rychle, pružně a samostatně. Robotická automatizace procesů to umožňuje, aniž by bylo nutné využívat robustní IT podporu.

 • Soběstačnost – není potřeba velkého počtu IT specialistů. Provozní týmy jsou po zaškolení schopny řídit roboty samy a zvyšovat jejich produktivitu.
 • Softwaroví roboti fungují ve virtuálním prostředí. Jejich nasazení může být flexibilně regulováno v souladu s požadavky poptávky a sezónními výkyvy.
 • Provozní týmy získávají větší kontrolu a autonomii nad svými procesy, což snižuje jejich závislost na IT podpoře.
 • Podnikové procesy jsou automatizované lidmi, kteří je perfektně znají. Jejich požadavky na automatizaci tak nejsou ztracené v překladu mezi provozem a IT vývojáři, protože provozní tým si proces automatizuje sám.

Efektivnější využití talentů

Roboti se hodí velmi dobře na opakovanou a přesnou práci, která má jasně stanovená pravidla. Na druhou stranu lidé jsou skvělí v úsudku a interakci s jinými lidmi, například zákazníky. Mnohé formy interakce, které dnes převzaly stroje, by mohly lépe provádět lidé a naopak. Robotická automatizace řeší pokrytí rutinních činností a uvolňuje lidské zdroje, aby se mohly soustředit na kritické podnikové činnosti, kontakt se zákazníky a být všude tam, kde lidská tvořivost a inovace jsou nenahraditelné.

Specifické přínosy pro BPO a SSC

Robotická automatizace procesů představuje další vlnu inovací a dramaticky mění způsob, jakým BPO poskytovatelé služeb nabízí své služby zákazníkům. Očekává se, že v nadcházejících letech robotická automatizace procesů výrazně ovlivní odvětví outsourcingu a sdílených služeb, protože BPO a jejich zákazníci budou hledat další možnosti, jak snížit náklady a zvýšit výnosnost. Úspěch BPO a SSC už nebude měřen počtem zaměstnanců, ale výsledkem a počtem automatizovaných procesů.

 • BPO mohou zahrnout robotickou automatizaci do svých nabídek a prezentovat nové hodnoty pro své zákazníky. Tyto hodnoty, jako je zvýšení pracovního kapitálu, snížení doby splatnosti pohledávek (DSO) a zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků, jsou mnohem lépe dosažitelné, pokud jsou relevantní procesy automatizované.
 • Robotické technologie umožňují BPO vytvářet nová inovativní řešení a diferencovat tak své služby i zvýšit svou konkurenční výhodu.  Roboti mohou být také využiti k rovnoměrnějšímu vybalancování pracovního zatížení. Tím, že převezmou část práce, která je rutinní a nezáživná, zvýší se pracovní spokojenost a sníží se procento fluktuace zaměstnanců.
 • Modulární komponenty robotů jsou opakovaně použitelné pro jiné klienty s podobnými systémy a procesy.
 • BPO jsou schopni lépe řešit compliance a řízení bezpečnostních rizik u svých dodavatelů díky tomu, že veškerá činnost robotů je ukládána v databázích, a proto je dobře auditovatelná.
↑ To top